Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkeling

Regionale ontwikkeling

Wij bieden professionele begeleiding voor de ontwikkeling van en in de governance van tafels. We faciliteren innovatieve initiatiefnemers en regisseren het ontwikkelen van nieuwe kansrijke agenda's, programma’s en projecten en de eventuele co-financiering. 

"Daily urban system" centraal

De betekenis van regio’s wordt nationaal en internationaal steeds belangrijker. Regio’s kunnen succesvoller zijn dan afzonderlijke gemeenten door een samenhangend en onderscheidend aanbod in economische - en ruimtelijke ontwikkeling. Uitgangspunt is daarbij het zogenoemde ‘daily urban system’, het samenhangende regionale netwerk van economische activiteiten en bewegingen. De regio kent daarnaast een belangrijke opgave in het opstellen van regionale energiestrategieën.

Nieuwe ontwikkelingsmodellen: van stad en land naar landstad

Stad en ommeland groeien naar elkaar toe. De stad vergroent door klimaatmaatregelen en door een grotere inzet op een gezondere stad. Frankenaadvies heeft in dat verband ondermeer een bijdrage verleent aan de ontwikkeling van de tool TEEB-stad waarin de waarde en baten van een groenere stad inzichtelijk zijn gemaakt. De tool biedt kansen voor andere en nieuwe financieringsmodellen in gebiedsontwikkeling voor overheden, beleggers en ontwikkelaars. Zorgautoriteiten kunnen per saldo door vergroening met lagere zorgkosten volstaan.

Ook de ontwikkeling van stadslandbouw, het ontstaan van nieuwe lokale en regionale voedselnetwerken met een grotere mate van regionale zelfvoorzienendheid in voedsel en een grotere aandacht voor stedelijke biodiversiteit, maken dat de stad meer opschuift naar een landstad. Stad en ommeland groeien naar elkaar toe.

Regionale energiestrategieën en nieuwe ruimtelijk netwerken

Regionale energiestrategieën, problemen in het buitengebied met bedrijfsopvolging, de toenemende prijsdruk van internationale markten op melk en andere agrarische producten, eisen in fosfaatreductie, de beperkingen in de schaalbaarheid van voorzieningen of de belangstelling van doelgroepen om buiten de stad te willen wonen, de afname van biodiversiteit, maken ondermeer dat in het buitengebied een nieuwe ruimtelijke dynamiek ontstaat. Een ruimtelijke dynamiek voor een nieuw ecosystemen met nieuwe vormen van wonen, duurzame landbouw, biologisch boeren, nieuwe verblijfsconcepten voor recreanten, nieuwe voedselnetwerken, nieuwe vormen van energieopwekking en energieopslag, nieuwe digitale netwerken, andere en nieuwe multifunctionele voorzieningen en nieuwe vormen van mobiliteit en recreatie. Zo heeft inmiddels de e-bike een nieuwe positieve impact op de bereikbaarheid en (be)leefbaarheid van het buitengebied.

Er ontstaan samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe ruimtelijk netwerken tussen land en stad en kansen voor een gezond, aantrekkelijk en weerbaar (circulair/natuurinclusief) landschap.

Bekijk projecten
Ontwikkeling gebieden
Ontwikkeling gebieden

Ontwikkeling gebieden

De aanpak van gebiedsontwikkeling verandert, zowel in rollen als op inhoud. Veranderende maatschappelijke inzichten, technologische ontwikkelingen, nieuwe innovatieve - en duurzame concepten, nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen met governance, een opgavegerichte aanpak, resultaatgerichte afspraken of servicegerichte contracten, vragen nieuwe aandacht in de gebiedsontwikkeling. Het snel veranderende perspectief van morgen en overmorgen wordt daarin steeds belangrijker. Frankenaadvies volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en speelt daar met haar management en strategie op in.

Veranderende rollen

De nieuwe Omgevingswet en nieuwe tendervormen in gebiedsontwikkeling vragen een heroriëntatie in de governance van gebiedsontwikkeling. De rol van de gemeente wordt in toenemende mate de rol van regisseur. Marktpartijen, burgerinitiatieven c.q. burgerparticipatie komen meer aan bod. De regierol van de gemeente kent daarbij twee aspecten, de rol van verbinder van betrokken partijen en de rol in de behartiging van het publieke belang ingegeven door de politieke - en bestuurlijke doelen.

Nieuwe cross-overs 

Gebiedsontwikkelingen zijn niet alleen gericht op functionele thema’s als wonen, werken, winkelen, mobiliteit en recreëren en op ruimtelijke kwaliteit, maar ook gericht op nieuwe cross-overs zoals het klimaat, energieverbruik, energievoorziening, energieopslag, circulair bouwen, slimme digitale toepassingen, kortere en nieuwe voedselketens, gezondheid, nieuwe vormen van mobiliteit of kansen voor deeleconomie en collectieve zelfbouw.

Nieuwe ontwikkelingsmodellen: stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt, met het verbinden van eigenaren op onafhankelijke probleemlocaties, nieuwe ontwikkelingsalternatieven. Alternatieven die ontstaan door het delen van problemen en belangen, het opstellen van nieuwe ruimtelijke visies, en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Oplossingen waarin het letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan elkaar voorop komt te staan. Met hulp van gemeente en provincies zijn inmiddels goede eerste ervaringen opgedaan met stedelijke herverkaveling.

Nieuwe ontwikkelingsmodellen: "smart cities, smart citizens"

De ontwikkeling van digitale platforms en Internet of Things wordt gestimuleerd door de Europese Commissie. Verschillende Europese steden maken stappen in gebiedsontwikkelingen door nieuwe digitale platforms te ontwikkelen en te bundelen in smart grids, smart storage, smart mobility, smart public space en smart buildings. 

Nieuwe ontwikkelingsmodellen: het nieuwe wonen gaat samen met deelmobiliteit en slimme energieopslag

De toename van energieneutrale woningen en elektrische voertuigen vragen om nieuwe woningmarkten waarbij meer aandacht nodig is voor het behouden van de balans in energienetwerken. Door het bevorderen van deelauto’s, het benutten van deelauto’s als flexibel opslagmedium van energie en het bouwen van slimme digitale netwerken met netbeheerders kunnen pieken en dalen in energie beter worden opgevangen. Het gaat in de nabije toekomst dan ook niet meer alleen om het aanbieden van woningen met parkeerplaatsen maar eerder om woningen met mobiliteitsabonnementen en kansen voor verdienmodellen door het bieden van mogelijkheden van flexibiliteit in individuele en collectieve energieopslag, bijvoorbeeld via mobiliteit met deelauto’s.

Bekijk projecten
Ontwikkeling vastgoed
Ontwikkeling vastgoed

Ontwikkeling vastgoed

De eisen en wensen van eigenaren en gebruikers van vastgoed veranderen. In de vastgoedontwikkeling en het assetmanagement van vandaag vragen aspecten als: innovatie, energieneutraal, flexibel bouwen, gezonde gebouwen, smart buildings, een gezonde financiële samenhang tussen investering - en beheerkosten (TCO), een toenemende vraag naar diensten en minder eigendom en een grotere kennis van en inzet op te bereiken doelen en prestaties in nieuwe aanbestedingsvormen voor ontwerp, realisatie en beheer van vastgoed, de volle aandacht. Frankenaadvies speelt daar in haar management en strategie op in.

Nieuwe modellen: van vastgoed naar flexibel goed

De multifunctionaliteit en flexibele indelingsvereisten van gebouwen en de bewustwording van de eindigheid van grondstoffen stellen eigenaren van vastgoed voor nieuwe vraagstukken naar meer flexibel bouwen en een toenemend gebruik van circulaire of biobased materialen. Maar ook het binnenklimaat, de energiehuishouding en het welbevinden van gebruikers stellen meer eisen aan flexibiliteit van gebouwen. Gebouwen dienen makkelijker te worden aangepast en te worden gedemonteerd zonder teveel waardeverlies. Garanties voor restwaarde is uitgangspunt.

Bekijk projecten
Ontwikkeling burgerinitiatieven
Ontwikkeling burgerinitiatieven

Ontwikkeling burgerinitiatieven

Burgers willen in toenemende mate minder afhankelijk zijn van plannen van derden of grote bedrijven. Er ontstaan veel burgerinitiatieven voor andere en innovatieve vormen om zelf te kunnen voorzien in energie, wonen en (zorg)voorzieningen. Ook de toename van één - en tweepersoonshuishoudens en de bezuinigingen op de zorg dragen bij aan deze ontwikkeling.

Wij zien een groei van energiecoöperaties, zorgcoöperaties en verenigingen en stichtingen die zelf hun eigen woningen willen ontwikkelen (CPO zelfbouw).

Nieuwe vormen van 'noaberschap' ontstaan, omkijken naar elkaar en zorg met elkaar. Er is veel belangstelling voor nieuwe community’s van gelijkgestemden in de stad, het dorp en het buitengebied. Community’s die steeds meer de belangstelling hebben van zowel jongeren als ouderen en in veel verschijningsvormen voorkomen, variërend van samen bouwen, gemeenschappelijke voorzieningen, erfdelen en autarkisch wonen.

Er ontstaan voor ouderen nieuwe tussenvormen van wonen die een brug slaan tussen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en 24 uurs-zorg. Tussenvormen op het raakvlak van wonen met privacy en een grote mate van zelfvoorziening. Vormen waarin ook e-health, domotica en robotisering ondersteuning gaan bieden. 

Frankenaadvies begeleidt burgerinitiatieven en nieuwe coöperaties met haar kennis en ervaring van ontwikkelingen, stakeholders en overzicht in wet- en regelgeving.   

Bekijk projecten
Ontwikkeling duurzaamheid
Ontwikkeling duurzaamheid

Ontwikkeling duurzaamheid

Frankenaadvies biedt ondersteuning in het management en de strategie voor duurzaamheidsprogramma's en een integrale aanpak voor aardgasvrije wijken. Een aanpak waarbij governance in tafels en burgerparticipatie in gebiedsteams ruimte biedt aan de diversiteit van belangen, maar met oog voor focus en  gezamenlijk resultaat.

Energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Duurzaamheid is een breed begrip. Wij verstaan onder ontwikkeling duurzaamheid de integrale opgave om de door de overheid geformuleerde doelstellingen in de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit te realiseren. In een gebiedsgerichte aanpak op de verschillende schaalniveaus, van regionale energiestrategieën, gemeentelijke warmtevisie en aardgasvrije wijken, is volgens ons gelijktijdig aandacht nodig voor effecten in circulariteit, klimaataspecten als beperken hittestress en waterbeheersing en biodiversiteit. Alleen dan kan sprake zijn van een toekomstbestendige waardeontwikkeling.


Bekijk projecten
Afdelingen en teams projecten
Afdelingen en teams projecten

Afdelingen en teams projecten

Frankenaadvies wordt ook gevraagd voor interim(verander)management van teams, afdelingen of clusters en voor de coördinatie van van vakgroepen. Het gaat hierbij om de aansturing van RO medewerkers, projectleiders, juristen, ontwerpers en diverse vakadviseurs. Het management is meestal gericht op de reguliere werkleiding, capaciteitsplanning en meer integraal werken, projectmatig werken en resultaatgericht werken. Frankenaadvies kan hiervoor ruime kennis en ervaring bieden. Daarbij wordt Frankenaadvies ook gevraagd voor het verbeteren van bedrijfsvoeringsprocessen in het algemeen, zoals het verbeteren van het databeheer, de wijze van serviceverlening of het intakeproces van initiatieven.  

Bekijk projecten
We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriënterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op